Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů společnosti CEREBRUS - Moto a.s., Krkonošská 566, Trutnov – Dolní Staré Město, 541 01, IČO 25283847 („Správce“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany výše uvedených společností.

V případě, že od CEREBRUS - Moto a.s., Krkonošská 566, Trutnov – Dolní Staré Město, 541 01, IČO 25283847 („Správce“), nakupujete produkty nebo přijímáte služby, jsou o Vaší osobě a Vašem Vozidle shromažďovány určité druhy údajů („osobní údaje“)1.

Toto upozornění vysvětluje, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje užívány a s kým budou sdíleny.

Kromě pravidel popsaných v tomto upozornění mají navíc některé produkty a služby Ford (včetně některých Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů podrobněji popisující způsoby užívání Vašich osobních údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké informace shromažďuje a užívá Vaše vozidlo, naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo doprovodné aplikaci (je-li dostupná).

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:
• společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
• společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
• prodejcům a opravcům Fordu a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byl poskytnut produkt či služba;
• odborným poradcům;
• jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo
• jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jeho podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá tomuto upozornění.

V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje, zajistíme, že budou používány pouze pro účely slučitelné s těmi, které jsou popsány v tomto upozornění.

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA). Země, do kterých předáváme Vaše osobní údaje, nemusí být Evropskou komisí považovány za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V důsledku toho se při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP zavazujeme v souladu s našimi právními povinnostmi zavést vhodná bezpečnostní opatření zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem odpovídá standardu v EHP. V případě dotazů kontaktujte gdpr@nekupujauto.cz.

Jaké osobní údaje budou užívány

CEREBRUS - Moto a.s. shromažďuje Vaše osobní údaje když:
• vyplníte formulář nebo zadáte rezervaci (např. si objednáte servisní kontrolu vozidla nebo testovací jízdu);
• jsou Vám poskytovány služby nebo nakupujete produkty Ford u prodejce či opravce Ford;
• nás sami kontaktujete (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že nám napíšete nebo kontaktujete zákaznické centrum).

CEREBRUS - Moto a.s. sbírá diagnostická data o Vašem vozidle a uchovává záznam provedených prací a dodaných dílů v případě, že přistavíte Vaše vozidlo k servisní kontrole nebo opravě. V této souvislosti najdete více informací na konci tohoto upozornění. Námi shromažďované osobní údaje zahrnují:
• Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní pozice;
• informace o Vašem vozidle (včetně VIN kódu vozidla, poznávací značky, modelu, stáří a nájezdu);
• produkty a služby, o které máte zájem nebo jste je nakoupili;
• Vaše komunikační a marketingové preference; a
• informace nezbytné pro účely financování jako jsou např. platební informace.

Nad to můžeme v případech dovolených zákonem kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou marketingové agentury nebo veřejné zdroje.
Některé osobní údaje můžeme být povinni shromažďovat na základě zákona. Můžeme být rovněž povinni shromažďovat osobní údaje v důsledku smluvních vztahů s Vámi. Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek zpoždění plnění těchto povinností nebo jejich úplně nesplnění.

Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje používáme k:
• plnění Vašich žádostí (např. k poskytování služeb);
• správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
• hodnocení kvality služeb poskytovaných námi a prodejci či opravci Ford a služeb poskytovaných nám nebo za nás našimi dodavateli;
• řešení Vašich dotazů;
• provádění výzkumů;
• zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi; a
• plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv.

Více informací o tom, jak jsou námi shromážděné osobní údaje užívány při servisní prohlídce či opravě Vašeho vozidla, naleznete v části tohoto upozornění níže nazvané „Opravy, diagnostika a servis vašeho vozidla Ford“.

CEREBRUS - Moto a.s. může za použití automatizovaných způsobů zpracování kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje za účelem usnadnění výše popsaných účelů, a to s cílem:
• pomoci porozumět, vyvinout a zlepšovat naše produkty, procesy, služby a marketingové strategie;
• personalizace naší komunikace s Vámi a produktů a služeb pro Vás;
• zajišťování aktuálnosti Vašich osobních údajů;
• zlepšení našeho chápání potřeb zákazníků; a
• správě a zlepšování našeho vztahu s Vámi.

Uvedené může zahrnovat např. informování o naší distribuční strategii, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikace produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.
V některých výjimečných případech mohou mít pro Vás námi přijatá automatizovaná rozhodnutí právní nebo jiné obdobné důsledky. Taková automatizovaná rozhodnutí o Vás budeme proto činit pouze tam, kde:
• jsou nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
• jsou dovolena zákonem; nebo
• nám dáte s jejich prováděním souhlas.

Můžete nás kontaktovat za účelem zjištění více informací o automatizovaném rozhodování a v některých případech i namítání našeho používání automatizovaného rozhodování nebo se žádostí o jeho přezkoumání člověkem.

Ujišťujeme Vás, že komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi je v maximálním možném rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace o Vás získané z veřejných zdrojů a od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou užívány výše) za účelem pomoci nám s určením, jaké produkty a služby Ford by pro Vás mohly být zajímavé. Například analytici a poskytovatelé reklamních služeb mohou analyzovat údaje, které získají z internetových a dalších zdrojů, aby nám poskytli informace o Vaší demografické skupině a zájmech - např. závěry o Vašem věku a typech produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek. Informace o tom, jak zabránit zasílání reklamních materiálů z naší strany naleznete níže v sekci „Vaše práva“.

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných a regulatorních povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:
• Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
• Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo
• příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.

Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž k tomu bude docházet v následujících situacích:
• bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech, například;
• v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např. v případě, že CEREBRUS - Moto a.s. užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala své produkty, služby a/nebo obchodní či marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
• v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností;
• ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
• za určitých okolností musíme užívat Vaše osobní údaje pro účely ve veřejném zájmu; a
• tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě užívání vašich osobních údajů pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část „Vaše práva“ tohoto upozornění.

Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi (toto je často označováno jako právo na přenositelnost údajů).

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů správcem/poskytovatelem služeb nebo Fordem, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, kontaktujte nás na adrese:
• kontakt na správce gdpr@nekupujauto.cz.

Žádáme Vás o naše kontaktování za účelem aktualizace nebo opravy Vašich osobních údajů v případech, kdy dojde k jejich změnám, nebo jsou-li nepřesné.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost, týkající se způsobu jakým správce nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny tohoto upozornění

Toto upozornění můžeme příležitostně měnit. Dojde-li k takové změně, bude Vám oznámena. V případech, že změny budou mít zásadní vliv na povahu zpracování nebo jiný významný dopad na Vás osobně, budou Vám oznámeny v dostatečném předstihu tak, abyste měli možnost vykonat ve vztahu k Vašim osobním údajům Vaše práva (např. právo vznést námitku).

Jelikož jsou tyto údaje formálním záznamem o Vašem vozidle, budeme je uchovávat po dobu 20 let.

Máte-li jakékoliv dotazy, nebo byste rádi získali přístup k informacím spárovaným s Vaším VIN kódem uloženým v našem systému, nebo byste rádi vykonali jakékoliv ze svých práv ve vztahu k Vašim osobním údajům (viz výše), kontaktujte, prosím, správce na uvedeném kontaktu.


1)Osobní údaje zákazníka zahrnují: Personální údaje Konečného zákazníka a/nebo potenciálního Konečného zákazníka: jméno a příjmení; jméno vlastníka vozidla/řidiče (liší-li se); adresa bydliště; e-mailová adresa; datum narození; telefonní číslo (domov, mobilní telefon, fax); údaje o posledním zakoupeném vozidle; komunikační a marketingové preference; VIN kód, registrační značka vozidla a informace o něm; a, v případě, že je Konečný zákazník nebo potenciální Konečný zákazník Zaměstnanec Fordu, mohou personální údaje zahrnovat FIN, Global ID a/nebo CDSid; Finanční údaje Konečného zákazníka a/nebo potenciálního Konečného zákazníka: informace o bance a účtech; platební údaje; informace o finančním balíčku/produktu; způsob platby; Údaje o vozidle spojené s Konečným zákazníkem nebo potenciálním Konečným zákazníkem: VIN kód; model; stáří vozidla; nájezd; Fakturační a servisní údaje vážící se ke Konečnému zákazníkovi nebo potenciálnímu Konečnému zákazníkovi: datum faktury; oddělení; pracovní kód; popis práce; počet hodin; sleva; hodnota práce; servisní poznámky; číslo dílu; popis dílu; dodané množství; cena za jednotku; podrobnosti o dodaném zboží a službách nebo o zboží či službách, o které má potenciální Konečný zákazník zájem.

Zaujala vás naše nabídka?

Partner projektu